logo Lluís Artigues - Fundació Tutelar

Memòria 2013

Descarrega't el PDF

Figures de protecció

El Codi Civil Català contempla les següents figures de protecció:

1. Per resolució judicial

Tutela

Figura de protecció de la persona que ostenta la representació legal de la persona tutelada en els àmbits que estableixi la sentència: personal (salut, higiene, etc.) o patrimonial o en tots dos casos.

Curatela

S’estableix per complementar una capacitat concreta mitjançant l’assistència en els casos que determini la sentència, sempre que el grau d’incapacitat possibiliti la persona governar-se per si mateixa.

Defensor judicial o Administrador patrimonial

És el càrrec transitori, nomenat pel jutjat de manera provisional durant la tramitació del procés de modificació de la capacitat, mentre no es designa un tutor o un curador. També es pot anomenar en cas de conflicte d’interessos entre tutor i tutelat, curador i persona posada en curatela, i en el propi procés d’incapacitació com a lletrat defensor.

Assistent

Adreçat a persones que precisen tenir ajuda per la seva cura personal o en l’administració dels seus béns, quan tenen una discapacitat física o intel·lectual, però que aquesta no és suficient per instar una modificació de la capacitat d’obrar. És una figura voluntària, únicament la pot sol·licitar el propi interessat.

2. Sense intervenció judicial

Administrador patrimonial

Té com a funció l’administració del patrimoni o determinats béns rebuts mitjançant donació, herència, llegat quan el donat o testador ho hagi disposat.

Poder preventiu

En previsió de la pèrdua sobrevinguda de capacitat, es pot atorgar un poder notarial per nomenar una persona o institució que tingui cura dels seus interessos, i també es pot determinar les circumstancies en les quals tindrà eficàcia el poder, i fins i tot les mesures de control, i les causes d’extinció del poder.

Patrimoni protegit

És una forma de protegir econòmicament a les persones que pateixen una discapacitat intel·lectual superior al 33% o física superior al 65%, mitjançant la constitució d’un patrimoni per atendre la satisfacció de les necessitats de la persona amb discapacitat i que es forma amb les aportacions de diners, béns i drets, sense que calgui una donació o esperar a heretar. Aquest patrimoni és protegit perquè queda aïllat del patrimoni personal del beneficiari i del constituent, i sotmès a un règim d’administració específic.

Més informació

© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc
YouTube Flickr LinkedIn twitter facebook


disseny: martasdesign.com